CONIC

Phần mềm yêu cầu báo giá/ đặt hàng

Mã người dùng (Nếu đã đăng kí)

Địa chỉ Email

Số điện thoại

Tên công ty

Tên người dùng

Quốc gia

Địa chỉ

Nội dung yêu cầu

--- Vui lòng chọn yêu cầu của bạn. ---

Ngày giao hàng mong muốn

Lựa chọn sản phẩm đặt hàng

① Lựa chọn loại sản phẩm

--- Vui lòng chọn loại máy. ---

② Yêu cầu cụ thể

Nội dung đặt hàng

Product 1

Tên sản phẩm

Ghi chú

Số lượng

Kích thước

Product 2

Tên sản phẩm

Ghi chú

Số lượng

Kích thước

Product 3

Tên sản phẩm

Ghi chú

Số lượng

Kích thước

Product 4

Tên sản phẩm

Ghi chú

Số lượng

Kích thước

Product 5

Tên sản phẩm

Ghi chú

Số lượng

Kích thước

Product 6

Tên sản phẩm

Ghi chú

Số lượng

Kích thước

Product 7

Tên sản phẩm

Ghi chú

Số lượng

Kích thước

Product 8

Tên sản phẩm

Ghi chú

Số lượng

Kích thước

Product 9

Tên sản phẩm

Ghi chú

Số lượng

Kích thước

Product 10

Tên sản phẩm

Ghi chú

Số lượng

Kích thước

Vui lòng điền thông số kỹ thuật và các lưu ý khác.

Nếu bạn yêu cầu chày cối hình dạng đặc biệt, chúng tôi sẽ gửi bản xác nhận. Vui lòng kiểm tra fax hoặc.

Tập tin đính kèm